Websites for learning Finnish

Suomen kielen alkeita/Elementary Finnish

Digital Dialects. Pelejä, joiden avulla voi opetella suomen kielen perussanastoa. Apukielenä englanti.
Games for learning the basic Finnish vocabulary. Working language: English.

Easyfinnish. Erityisesti englanninkielentaitoisille sopiva sivusto. Lyhyitä kuuntelutehtäviä, luetunymmärtämistehtäviä, kirjoitustehtäviä, keskusteluharjoituksia, kielioppia.
Suitable especially for English speaking people. Short listening exercises, reading comprehension and writing exercises, conversation exercises, grammar.

kotisuomessa.fi Sivulla voi opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin, arkipäivän tilanteisiin ja työelämään liittyviä asioita. Vaatii rekisteröitymisen, mutta voi käyttää myös vierailijana.
At this web site you can learn things concerning Finnish language and culture as well as everyday situations and working life. You need to register, but you can have a trial run as a guest.

Linguhouse. Opiskele suomen alkeita, useita eri apukieliä.
Study elementary Finnish, multiple working languages.

Opiskele suomea. Suomen kielen alkeita. Paljon harjoituksia ja sanastot englanniksi, venäjäksi, burmaksi ja kareniksi.
Practice elementary Finnish. A lot of exercises and vocabulary in English, Russian, Burmese and Karen.

Suomea, ole hyvä! Samannimiseen oppikirjaan liittyvä kurssi, jossa on kirjan kappaleisiin ja aiheisiin liittyviä tehtäviä. Paljon sanastoharjoituksia ja kielioppitehtäviä. Lisäksi sanastot albaniaksi, arabiaksi, englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, saksaksi ja serbiaksi.
A language course related to a textbook with the same name; exercises based on the chapters and themes of the book. A lot of vocabulary and grammar exercises. Additional vocabularies in Albanian, Arabian, English, Spanish, Chinese, German and Serbian.

Tavataan taas! Suomen kielen alkeiskurssi, jossa harjoitellaan sanastoa, kielioppia, kuullunymmärtämistä ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin.
An elementary course in Finnish for practicing vocabulary, grammar and listening comprehension and for familiarising oneself with the Finnish culture.

Uuno. Suomen kielen alkeita ja tietoa suomalaisesta kulttuurista. Apukielenä englanti.
Elementary Finnish and information about the Finnish culture. Suitable for English speakers.

Ylen Supisuomea-kurssi. Suomen kielen ja kulttuurin monimediakurssi ulkomaalaisille aikuisopiskelijoille. Kurssimateriaaliin kuuluu verkkokielikurssin lisäksi seitsemän eri kielen sanastot opiskelun tueksi sekä 12-osainen tv-sarja, jota voit myös katsoa Supisuomea-sivustolla.
A multimedia course in Finnish language and culture for adult students. In addition to the web language course, there are vocabularies for seven languages to help studying. You can also watch twelve-part tv-series on different everyday situations.

Ymmärrä suomea! Lista suomen kielen yleisimmistä verbeistä ja niiden taivutus.
A list of the most common Finnish verbs and their conjugation.


Suomen kielen alkeet jo osaaville/For students with previous elementary Finnish skills

Arkipäivän suomea. Lyhyitä haastatteluja arkipäivän asioista, esim. vapaa-ajan vietosta ja työelämästä.
Short interviews on everyday topics, such as free time and working life.

Keskellä Suomea. Sivustolla voi harjoitella puheen ymmärtämistä ja kuunnella aitoja puhetilanteita ja tehdä tehtäviä.
A site for improving comprehension skills, listening to genuine conversations and doing written exercises.

Kuulostaa hyvältä – Sounds Good. Opiskele suomea videoiden avulla. Yhteensä 39 videota Youtubessa.
Learn Finnish with videos. There are 39 videos in Youtube.

Luki-Luukas. Sivustolla voi harjoitella luetun ymmärtämistä ja sanastoa ja tehdä erilaisia tehtäviä (sanaristikkoja, yhdyssanatehtäviä, lauseiden kokoamista jne. ). Tehtävät sopivat niin kielenoppijoille kuin oppimisvaikeuksista kärsivillekin.
Reading comprehension, vocabulary and other exercises (crossword puzzles, compounds, putting sentences together etc). The exercises are suitable for language learners as well as those with a learning disability.

Moped. Tehtäviä, joissa harjoitellaan luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä, sanastoa, kielioppia ja kulttuurintuntemusta. Sivustolla on myös tietoa monikulttuurisuudesta ja Suomen koulujärjestelmästä.
Reading comprehension, listening comprehension, vocabulary, syntax and cultural knowledge exercises. Contains also information about multiculturalism and the Finnish school system.

Perunakellari. Sivusto, jossa voi opetella esimerkiksi lauseoppia ja sijamuotoja.
A site for learning syntax and noun cases.

Uusi kielemme. Finnish for busy people. Kielioppia, sanastoa, kattava oppikirjaluettelo. Englanninkielinen sivusto.
Grammar, vocabulary, extensive list of text books. The website is in English.

Ymmärrä suomea! Luetunymmärtämiskurssi suomea jo osaavalle opiskelijalle. 20 tekstiä, joihin liittyy tehtäviä ja sanastot. Lisäksi luettelo suomen kielen yleisimmistä verbeistä ja niiden taivutus. Lisäksi myös sanasto suomi-englanti.
A reading comprehension course for students with some skills in Finnish. 20 texts with exercises and vocabulary. Contains also a list of the most common Finnish verbs and their conjugation plus a Finnish-English vocabulary.


Yleiseen kielitutkintoon valmistautuvalle ja suomea jo hyvin osaavalle/For students with advanced Finnish skills or those preparing for Finnish language proficiency test (YKI test)

Goethe-Tests. Kielitestejä 25 eri kielellä. Sivustolla voi testata sanaston osaamista.
Language tests in 25 languages. Contains vocabulary tests.

Meillä päin Suomea. Tutustu suomen kielen murteisiin.
Familiarize yourself with Finnish dialects.

Random Finnish Lesson. Englanninkielinen blogi, johon on kerätty suomen kielen opiskelemiseen liittyviä vinkkejä ja linkkejä.
A blog in English with links and tips to help you study Finnish.

Verbix. Verbien taivutuskone. Apukielenä englanti.
A verb conjugation engine. Working language: English.

Ylen YKI-treenit. Täällä voi valmistautua Yleistä kielitutkintoa varten. Vaatii rekisteröitymisen.
A simulation to prepare for Finnish language proficiency test (YKI test). Requires creating an account.


Sanakirjoja internetissä

Bab.la. Laaja on-line-sanakirja.
Extensive on-line dictionary

Ilmainen sanakirja. Laajat sanastot 21 kielellä
Extensive vocabularies in 21 different languages

Suomen kielen kuvasanakirja
Finnish dictionary with pictures

Sanakirja.org. Sanastot 23 kielellä.
Vocabularies in 23 different languages.

Suomisanakirja. Suomi-suomi -sanakirja, jossa on esimerkiksi sanojen taivutusmuodot ja synonyymejä.
Finnish-Finnish-dictionary with conjugation and synonyms


Yhteiskuntatietoa/Information about the Finnish society

Infopankki. Sivusto, josta löytyy monipuolisesti tietoa Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta, asumisesta Suomessa, opiskelusta, kulttuurista jne. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, ranskaksi, venäjäksi, somaliksi, serbokroatiaksi, turkiksi, espanja.
A website with a wide range of information about Finland, the Finnish society, living in Finland, education, culture and other topics. Languages: Finnish, Swedish, English, Estonian, French, Russian, Somali, Serbo-Croatian, Turkish and Spanish.

Maahanmuuttajan ammatti-info. Tietoa työelämästä ja koulutuksesta, sanastoa ja luetunymmärtämisharjoituksia.
Information about work and education in Finland, vocabulary and reading comprehension.

Selkosanomat. Uutisia ja tietoa Suomesta helpolla suomen kielellä. Uutiset voi myös kuunnella.
An online newspaper in easy Finnish. You can also listen to the news.

Tervetuloa töihin! Tietoa suomalaisesta työelämästä, sanastoa ja tehtäviä.
Information on Finnish working life, vocabulary and exercises.

This is Finland. Tietoa Suomesta ja suomalaisuudesta englanniksi.
Information about Finland and the Finnish identity in English.

VILMA. Sivusto, jossa on tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja Suomen historiasta. Alussa voi valita kielitason, joko helppo tai vaikeampi kielitaso.
A website containing information about the Finnish society and the nation’s history. Two language levels to choose from: easy or difficult.

Ylen Selkouutiset. Uutisia ja ajankohtaisia asioita Suomesta helpolla suomen kielellä. Vaikeat sanat on selitetty. Uutisia voi joko kuunnella tai lukea.
News and current topics about Finland in easy Finnish. Difficult words have been explained. You can either read or listen to the news.


Portaalit ja opiskelumateriaalien haku/How to find more online learning resources

Linguanet worldwide. Linkkejä verkosta löytyviin opiskelumateriaaleihin. Materiaalihaussa voi etsiä verkkoaineistoja määrittelemällä opiskeltavan kielen ja taitotason.
Links to online study resources. Search by defining the target language and skill level.

Bab.la. Kieliportaali, jossa käytettävissä on suomi-englanti-suomi-sanakirja, kieliaiheisia tietovisoja, perussanaston harjoittelua sekä eri teemoihin keskittyneitä fraasisanakirjoja. Voit myös lisätä sanakirjaan käännöksiä, luoda omia kielivisoja tai sanastokorttiharjoituksia.
Language portal with Finnish-English-Finnish dictionary, language quizzes, basic vocabulary exercises and phrase dictionaries on various themes. You can make your own translations to the dictionary, make own quizzes or vocabulary exercises.


Vinkkejä opettajille

Naapuri hississä. “Naapuri hississä ja muita tarinoita luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten suomen kielen opetuksen tueksi” on tarkoitettu lisämateriaaliksi luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Tekijä Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n linkkilista.